V3 – Creació de videojocs propis amb Scratch

Curs d'Scratch Nivell Avançat

CURSOS EXTRAESCOLARS DE SCRATCH

Informació general del curs

En aquesta assignatura de creació de videojocs amb Scratch tenim com a objectiu aconseguir que els nois i les noies siguin capaços de crear de forma autònoma els seus propis videojocs en 2D. S’hauràn d’adaptar a unes característiques concretes, ja que els jocs proposats tenen una mateixa base inicial, però seran personalitzats. En aquests projectes es treballarà en grups de dos alumnes on cadascú desenvolupa un rol concret.

Per això, aprofundirem en els bons hàbits de la programació (fer servir noms correctes, comentar el codi, ser ordenats…) i en la planificació de la programació i el disseny del joc, ajustant-nos a uns temps d’entrega reals i dividint en tasques i fases la producció i la creació dels videojocs.

També caldrà adaptar els recursos a la necessitat del joc que es vulgui crear: repassar, aprofundir i consolidar conceptes com funcions, missatges, llistes, cadenes de paraules, ordenar variables dins d’una llista, cerca i canvi dins d’aquestes llistes…

Dins la creació de videojocs amb Scratch (avançat) també hi té una rellevància important desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes, exposant i explicant de manera estructurada com és el seu projecte i com l’han dut a terme.

Edats

10-13 anys

Durada de les classes

1,5 hores setmanals

Eines i característiques

Scratch i eines de dibuix.

Requisits previs

Haver cursat V2

ClauTIC

Projectes d'alumnes

Explora les creacions digitals dels nostres estudiants amb Scratch, on la imaginació cobra vida.
Descobreix els projectes innovadors creats pels nostres estudiants utilitzant Unity: des de videojocs fins a simulacions interactives.
Segueix els nostres joves innovadors en el seu viatge creatiu: des de la inspiració inicial fins al producte final en videojocs i robòtica.