Bases programació SECUNDARIA

CONDICIONALS

CONDICIONALS PROCESSING

L’exercici consisteix en dibuixar 5 rodones a diferents posicions que estiguin pintades de color groc i que quan toqui la tecla ‘a’ ‘s”d”f”g’ canvii de color a vermell una rodona diferent per a cada tecla.

Poso el meu codi de solució (que no és la única solució) a continuació (però intenteu-ho fer sense copiar el codi)

 

 

int pos=50;

void setup() {
size(640, 360);
background(255,255,255);
noStroke();
}

void draw() {
fill(255,200,0);
ellipse(70,70,50,50);
ellipse(70+pos,70,50,50);
ellipse(70+pos*1,70,50,50);
ellipse(70+pos*2,70,50,50);
ellipse(70+pos*3,70,50,50);
ellipse(70+pos*4,70,50,50);

if(keyPressed==true)
{
if(key==’a’)
{
fill(255,0,0);
ellipse(70,70,50,50);
}

if(key==’s’)
{
fill(255,0,0);
ellipse(70+pos,70,50,50);
}

if(key==’d’)
{
fill(255,0,0);
ellipse(70+pos*2,70,50,50);
}

if(key==’f’)
{
fill(255,0,0);
ellipse(70+pos*3,70,50,50);
}

if(key==’g’)
{
fill(255,0,0);
ellipse(70+pos*4,70,50,50);
}
}

}