V7 – Creació de videojocs propis amb Unity (Avançat)

Informació general del curs

Creació de videojocs propis amb Unity

En l’assignatura de creació de videojocs propis amb Unity tenim com a objectiu aconseguir que els nois i les noies siguin capaços de crear de forma autònoma els seus propis videojocs, sense necessitat de classes pautades. S’hauran d’adaptar a unes característiques concretes, ja que els jocs són projectes propis sota una demanda real.

Per això, caldrà aplicar tots els conceptes apresos relacionats amb la física i les matemàtiques aplicats al 2D i al 3D. Aquests conceptes ens serviran per dotar els nostres projectes de la jugabilitat que requereix un videojoc.

També treballarem a partir de les funcions que ja hem treballat en els cursos anteriors, ampliant-les amb aquelles que requereixin els nostres projectes, aprenent a fer un ús més exhaustiu de la API de Unity.

Per tal de garantir la qualitat del projecte, aprendrem a ser coherents amb els diferents elements del joc: pantalles, textures, il·luminació, tipografies, personatges… i a decidir, planificar i executar per fases la creació dels diversos videojocs, fent-ne un treball d’anàlisi i millora constant. Treballarem per tasques i haurem d’adaptarnos a uns temps d’entrega reals.

Dins la creació de videojocs propis amb Unity també hi té una rellevància important desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes, exposant i explicant de manera estructurada com és el seu projecte, com l’han dut a terme i fins i tot plantejant-se una estratègia comercial.

Edats

+12 anys (secundària).

Durada de les classes

1,5 hores setmanals.

Eines i característiques

Unity, SublimeText i eines d’edició d’imatge i so.

Requisits previs

V6

Consulta el calendari anual, horaris i preus.