V4 – Creació de videojocs propis amb Scratch (Empreses)

Informació general del curs

CURSOS EXTRAESCOLARS DE SCRATCH

En aquesta assignatura de creació de videojocs propis amb Scratch tenim com a objectiu aconseguir que els nois i les noies siguin capaços de crear de forma autònoma els seus propis videojocs en 2D. S’hauràn d’adaptar a unes característiques concretes, ja que els jocs són projectes propis sota una demanda real. En aquests projectes es treballarà en grups de dos alumnes on cadascú desenvolupa un rol concret.

Per això, aprofundirem en els bons hàbits de la programació (fer servir noms correctes, comentar el codi, ser ordenats…) i en la planificació de la programació i el disseny del joc, ajustant-nos a uns temps d’entrega reals i dividint en tasques i fases la producció i la creació dels videojocs.

També caldrà adaptar els recursos a la necessitat del joc que es vulgui crear: repassar, aprofundir i consolidar conceptes com funcions, missatges, llistes, cadenes de paraules, ordenar variables dins d’una llista, cerca i canvi dins d’aquestes llistes…

Dins la creació de videojocs propis amb Scratch també hi té una rellevància important desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes, exposant i explicant de manera estructurada com és el seu projecte, com l’han dut a terme i fins i tot plantejant-se una estratègia comercial.

Edats

10-13 anys.

Durada de les classes

1,5 hores setmanals.

Eines i característiques

Scratch i eines de dibuix.

Requisits previs

V3

Consulta el calendari anual, horaris i preus.